Hệ thống các phòng trưng bày sản phẩm, thiết bị và dự án

Hệ thống các phòng trưng bày sản phẩm, thiết bị và dự án năng lương mặt trời của Công ty Cổ Phần Đầu tư Nam Việt HƯng tại nhiều tỉnh thành phía Nam.